99,8% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam1891Nie polecam3

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego FITTY

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez FITTY Magdalena Pilaszek z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez FITTY Magdalena Pilaszek z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.com.pl i jest prowadzony przez FITTY Magdalena Pilaszek z siedzibą w Warszawie, przy al. KEN 36a/81, 02-797 Warszawa, NIP 9511968693, REGON: 017272952, wpisaną do CEIDG.

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy: FITTY Magdalena Pilaszek, KEN 36a/81, 02-797 Warszawa,

b) adres poczty elektronicznej:   sklep@fitty.com.pl,

c) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 733 023 455.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. FITTY - FITTY Magdalena Pilaszek z siedzibą w Warszawie, przy al. KEN 36a/81, 02-797 Warszawa, NIP 9511968693, REGON: 017272952, wpisaną do CEIDG;
  2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez FITTY, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje FITTY w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
  5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
  6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez FITTY, po dokonaniu przez Klienta; Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;
  11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a FITTY;
  12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez FITTY za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
  14. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub FITTY przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a FITTY.

§2. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Witryna Sklepu Internetowego została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste FITTY lub osób trzecich.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes FITTY.
 5. FITTY wskazuje, iż Internet jest siecią o charakterze publicznym, a korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może stanowić dla Klientów zagrożenie pozyskania i modyfikowania ich danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 6. Za wyjątkiem logotypów, zdjęć i opisów produkyów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do FITTY, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za zgodą FITTY wyrażoną na piśmie.
 7. FITTY w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez FITTY, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§3. Ceny

 1. Ceny Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§4. Rejestracja

 1. Klient może złożyć zamówienie dokonując nieodpłatnej Rejestracji lub nie.
 2. Dokonanie rejestracji powoduje powstanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Klienta powstaje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od FITTY, na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.
 5. W momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala Hasło.
 7. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez zalogowanie się na Konto i wypełnienie właściwego formularza, lub poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy FITTY wskazany w § 1 punkt 2 Regulaminu, co jednak może nastąpić jedynie po uprzednim potwierdzeniu przez FITTY tożsamości Klienta.
 10. FITTY może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta, w przypadku gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
 11. FITTY może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Kienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy.

§5. Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie FITTY przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego (www.com.pl) przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.com.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
 5. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „ZAMAWIAM”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „WSTECZ” widoczny na stronie Sklepu Internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu miejsca i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia i naciśnięciu przez Klienta na przycisk „POTWIERDZAM ZAKUP”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana przez FITTY wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie FITTY przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od FITTY z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a FITTY. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem FITTY o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez stronę www.com.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 11. W momencie dostarczenia Klientowi przesyłki zawierającej zamówiony Towar Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki, a w razie stwierdzenia występowania jakichkolwiek ubytków lub uszkodzeń, niezwłocznie o tym fakcie poinformować przewoźnika, a następnie FITTY.
 12. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, FITTY w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 13. Sklep Internetowy fitty.com.pl oferuje odbiory osobiste.

§6. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego i czas dostarczenia przesyłki przez wybranego przewoźnika (dalej: „Przewoźnik”).
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju Towaru i jest podawany przy jego opisie w Sklepie Internetowym.

§7. Sposoby płatności

 1. FITTY oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy FITTY (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez FITTY potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy FITTY);
  2. Gotówką przy odbiorze Towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Towaru lub opłaca się ją w Paczkomacie – w zależności od wybranej przez klienta formy dostawy) na podstawie wystawionej wcześniej przez FITTY Faktury Proforma. Maksymalna kwota pobrania przesyłki wynosi 5 000 zł. Wysokość kwoty jaką można zapłacić kurierowi gotówką jest ograniczona do 5000 zł brutto. Jeżeli kwota pobrania przekracza 5000 zł odbiór przesyłki może nastąpić wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta Przewoźnika.
  3. Kartą płatniczą, blikiem, przelewem w systemie on-line za pośrednictwem PayU lub w trakcie odbioru osobistego (płatności kartą obsługuje PayTel).
  4. Kartą płatniczą lub blikiem przy odbiorze w paczkomacie i u kuriera (w przypadku przesyłek pobraniowych).
  5. Przelew z odroczoną płatnością jest możliwy dla podmiotów niebędących Konsumentami, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez FITTY i po podpisaniu umowy o współpracy.
  6. Sklep umożliwia odbiory osobiste z płatnością gotówką lub kartą płatniczą

§8. Cookies

 1. FITTY wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego. Pozwalają one na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony Sklepu Internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta.
 4. Klient może w każdym czasie wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.

§9. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez FITTY. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów FITTY, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez FITTY. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

§10. Dostawa

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej, za pośrednictwem wybranego Przewoźnika.
 2. FITTY ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Termin Dostawy i czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Czas realizacji zamówienia obejmuje termin, w którym FITTY skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony Towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

§11. Rezygnacja z zamówienia

 1. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres sklep@fitty.com.pl.
 2. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku, jeśli Towar nie został jeszcze wysłany do Klienta.

§12. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez FITTY mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§13. Rękojmia

 1. FITTY zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych. FITTY jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Rękojmia jest wyłączona dla kontrahentów dokonujących zakupów w imieniu firmy.
 2. W przypadku, gdy Towar posiada wadę, konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że FITTY niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez FITTY albo FITTY nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez FITTY usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez FITTY. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. FITTY jest obowiązane wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. FITTY może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi FITTY.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby FITTY.
 4. FITTY odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować za pośrednictwem formularza, który otrzyma po skontaktowaniu się z adresem mailowym: sklep@com.pl który następnie wypełniony może odesłąć mailem lub w formie pisemnej na adres siedziby FITTY.
 6. FITTY w ciągu 30 dni (zgodnie z art. 7a Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 10 stycznia 2017 r.) od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Klient może zgłosić FITTY reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez FITTY. Reklamacja może być złożona na adres mailowy: sklep@com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby FITTY.
 8. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. FITTY niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§14. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując FITTY o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: przesłanego w formie mailowej: sklep@com.pl , w formie pisemnej na adres: FITTY Magdalena Pilaszek, al. KEN 36a/81, 02-797 Warszawa.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz można otrzymać kontaktując się z mailem: sklep@fitty.com.pl.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim FITTY przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar FITTY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował FITTY o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres FITTY Magdalena Pilaszek, Al. KEN 36a/81, 02-797 Warszawa.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru do niego inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FITTY, FITTY dokona zwrotu kosztów doręczenia do klienta zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. FITTY nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy FITTY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FITTY.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki zwrotnej do FITTY ponosi Kupujący.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez FITTY przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. FITTY może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Jeśli zwracanym towarem są odżywki i/lub suplementy diety, muszą być one fabrycznie zapakowane, nieotwarte zgodnie z unijną dyrektywą konsumencką, która wyłącza prawo zwrotu w odniesieniu do: „otwartych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a których opakowanie zostało po dostarczeniu otwarte”.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

§15. Usługi nieodpłatne

 1. FITTY świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie Konta Klienta;
 2. Usługi wskazane w §15 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Odpowiedź na zapytania, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) udzielana jest dniach roboczych w godzinach: 09:00-17:00.
 3. FITTY zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do FITTY.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do FITTY.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez FITTY na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez FITTY. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie FITTY. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez wysłanie maila z rezygnacją z newslettera na adres e-mail: sklep@fitty.com.pl..
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta FITTY, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. FITTY jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę FITTY lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. FITTY zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§16. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić FITTY o potencjalnym naruszeniu.
 2. FITTY powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§17. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści i/ lub komentarzy

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów FITTY i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. FITTY nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w Reglaminie, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz FITTY, jak również upoważnia FITTY do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §15 Regulaminu oraz w komentarzach na stronie sklepu www.fitty.com.pl, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §15 Regulaminu oraz w komentarzach na stronie sklepu www.fitty.com.pl, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym i/lub obraźliwych.
 4. FITTY nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści.
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu, FITTY zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §15 Regulaminu oraz w komentarzach na stronie sklepu www.fitty.com.pl, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. FITTY nie jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 6. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez FITTY umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§18. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest FITTY.
 2. FITTY przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. sprzedaży Towarów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.com.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  3. marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe FITTY dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Każda osoba, której dane osobowe FITTY przetwarza, ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby FITTY lub na adres mailowy: sklep@com.pl.
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531 03 01, infolinia: 606-950-000).
 5. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: KEN 36a/81, 02-797 Warszawa;
  2. telefonicznie: 733 023 455;
  3. przez e-mail: sklep@com.pl.
 6. FITTY zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. FITTY może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec FITTY lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń FITTY lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega FITTY.
 7. FITTY chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy FITTY, a także podmioty współpracujące ze FITTY oraz świadczące na rzecz FITTY usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
 9. Dane osobowe, zebrane w celu:
  1. świadczenia usług sprzedażowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. reklamacyjnej obsługi Klientów;
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących FITTY lub Klientowi;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego FITTY (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§19. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Spory konsumenckie, Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, Ważne adresy, Sprawy indywidualne.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu za pośrednictwem strony internetowej: federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a FITTY:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a FITTY przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: wiih.gov.pl/
 6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 9. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR europa.eu/consumers/odr.
 10. Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej FITTY do kontaktu z Klientami: sklep@fitty.com.pl.
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. FITTY wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

§20. Dyrektywa Omnibus

 1. Produkty prezentowane w dziale Promocje lub zawierające cenę promocyjną – prezentują starą, przekreśloną cenę, która jest najniższą oferowaną cenąprzez nasz sklep na dany produkt w minionych 30 dniach.
 2. Jeśli towar w cenie promocyjnej był krócej w sprzedaży niż 30 dni, to obok informacji o obniżonej cenie znajdą Państwo informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała od dnia jego oferowania do sprzedaży i do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Produkty, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub posiadają krótki termin przydatności obok obniżonej ceny posiada informację o cenie sprzed pierwszej obniżki.
 4. Kolejność produktów przedstawiona w wyszukiwarce naszego sklepu jest losowa. Aby ją zmienić należy kolejno:
  1. Jeśli oglądasz nasz sklep na telefonie lub tablecie wybierz z dolnego menu „pokaż pełną wersję strony” 
  2. Wybrać poszukiwaną kategorie produktu lub skorzystać z wyszukiwarki wpisując poszukiwany produkt
  3. Następnie obok nazwy kategorii po prawej stronie w polu „Sortuj wg:” wybrać oczekiwany tryb sortowania:
   1. Nazwa produktu od A do Z
   2. Nazwa produktu od Z do A
   3. Od najniższej ceny
   4. Od najwyższej ceny
  4. Inną opcją wyboru są „Opcje przeglądania”, które umożliwiają sortowanie po Producentach lub Cenie – wpisując oczekiwaną wartość.
 5. Opinie zamieszczone na temat produktów na karcie danego produktu należą wyłączenie do użytkowników, którzy dokonali takiego zakupu. Jeśli chcesz, aby Twoja opinia została zaakceptowana i była widoczna, skontaktuj się z nami po jej napisaniu na adres: sklep@fitty.com.pl.

§21. Postanowienia końcowe

 1. FITTY uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
  1. okoliczności siły wyższej,
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
  3. zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
 2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. FITTY powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany FITTY przez Klienta.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem fitty.com.pl/regulamin-zakupow, w siedzibie FITTY.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. FITTY poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie FITTY, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Umowy ze FITTY zawierane są w języku polskim.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2020

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl